VINOVA LOZA

Opis biljke:
Vinova loza je trajan grm, odnosno penjacica koja dosti`e visinu od 5 do 15 metara. Kod vinove loze razlikuju se duga~ki izdanci koji se razvijaju iz osnovnih mladica, i kratki izdanci koji se razvijaju iz pazuha listova. Plod je veoma so~an, sladak i kiselkast oblika bobice sa nekoliko semenki.

Stani{te:
Pretpostavlja se da je pradomovina vinove loze podru~je izmedju Cmog mora i Kaspijskog jezera.

Lekoviti deo biljke:
Za lek se upotrebljava u prvom redu gro`dje pa cvetovi, listovi i vitice.

Lekovito delovanje:
^aj od listova vinove loze koristi se kao lek za le~enje reumatizma, gihta, povra}anja i krvavog ispljuvka. Sok od sve`e obrezane loze smanjuje krvarenja, ste`e, a razredjen sa vodom koristi se i za obloge za ja~anje o~iju. ^aj od cvetova vinove loze koristi se za le~enje oslabljene funkcije mozga i ki~mene mo`dine. Gro`dje se uzima kao lek za ~i{cenje krvi, regulisanje probave, uklanjanje masnih naslaga iz tela, za le~enje upalnih procesa probavnih organa, za uklanjanje reumati~nih pote{ko}a i ko`nih osipa. Sve` sok od gro`dja sadr`i vitamin A, B i C, a koristi se , za ja~anje probavnih organa, izlu~ivanje otrovnih materija iz tela, za le~enje proliva i katara creva, uklanjanje zatvora i sl. Kada se uzima u manjim koli~inama, vino deluje lekovito jer o`ivljuje i podsti~e na aktivniji rad mnoge organe. Vino se koristi u pripremi napitaka od raznog lekovitog bilja. Vinski ocat hladi i ste`e, smiruje prolive i krvarenje. Od vinskog octa pripremaju se obloge za razne bolesti. Povremeno pranje celog tela me{avinom vinskoga octa i vode ~isti ko`u i otvara pore, pospe{uje cirkulaciju krvi, a time organizam postaje otporniji na razne bolesti i {tetne spoljne uticaje.