PIREVINA lli PIRIKA

Opis biljke:
Pirevina ili pirika je trajna biljka iz velike porodice trava. Srodnik je p{enice, u stvari je koren koji se te{ko iskorenjuje. [iri se podzemnim, puzavim vre`ama. Nadzemni deo je visok do 1 metra. Listovi su zelene ili plavo zelene boje, veoma duga~ki i uski, sa kratkim dla~icama i pljosnati. Cvetovi su sme{teni u duga~kim dvorednim klasovima. Podanak je bez posebnog mirisa. Ukus mu je sladunjav i sluzav.

Stani{te:
Raste na vla`nim livadama, u jarkovima, pored vode, na prisojnim bre`uljcima i stenama.

Lekoviti deo biljke:
Najbolje ga je brati pri prole}noj obradi zemlji{ta. Nakon {to se iskopa, opere se i o~isti od koren~i}a dok ne postane lomljiv.

Lekovito delovanje:
Podanak pirike izvanredno je sredstvo za ~i{}enje krvi i ja~anje nerava. Isto tako, veoma je dobar u le~enju reumatizma i gihta (uloga), kod vodene bolesti, bolesti mehura, katara mokra}nog mehura, kod stvaranja kamena u mokra}nim organima, kod bolesti `u~i, jetre, slezine, `utice, katara `eluca i creva. Koristi se kod bolesti plu}a, a du`om i redovnom ~ajnom kurom od podanka pirike mo`e se uspe{no le~iti i tuberkuloza plu}a. Za spoljnu upotrebu se priprema obloga kod upale zglobova, bolova kod hemoroida I otoka.