JABUKA

Opis biljke:
Jabuka je listopadno drvo visine do 10 m, {iroke, nepravilne i dosta guste kro{nje, ili `bun visine do 4 m. Gran~ice su dlakave, a kada raste u obliku `buna grane su vi{e ili manje pokrivene trnjem koje dobro {titi li{}e od `ivotinja koje pasu. Listovi mogu biti elipti~nog ili srcastog oblika koji su za{iljeni ili nazubljeni. Mladi listovi su vunasto dlakavi i po obliku mogu biti dosta razli~iti. Cvetovi su ru`i~asti ili beli, rastu pojedina~no ili po 2-3 zajedno. Cveta od aprila do maja.

Stani{te:
Raste u {umama i {ikarama, po medjama, od ni`eg do brdskog regiona.

Lekoviti deo biljke:
Od plodova jabuke pravi se popularno jabukovo sir}e .

Lekovito delovanje:
Jabukovo sir}e pome{ano sa medom i vodom predstavlja izuzetno korisno i okrepljuju}e sredstvo za ljudski organizam. Jabuka je lekovita biljka i ulazi u sastav raznih {umskih i vo}nih ~ajeva .Koristi se za dobar san, protiv hroni~nog zamora, trovanja,visokog pritiska, nesvestice, preterane gojaznosti, glavobolje, migrene, proliva, povra}anja, vrtoglavice, bolesti grla, okostavanja zglobova, opekotina, perutavog ekcema, impetiga, trihofitije, pro{irenih vena, ogrebotina od otrovnog br{ljena, opstipacije, i{ijasa. Sirova ili pe~ena jabuka olak{ava varenje. ^aj od jabukove ljuske reguli{e poreme}aje organa za varenje. Jabukovo sir}e u raznim kombinacijama, naj~e{}e sa medom i vodom, vi{estruko je delotvoran lek.