IMELA

Opis biljke:
Mali, vrlo razgranat, uvek zelen grm, visok do 1 m, koji kao polu parazit `ivi na raznom belogori~nom i crnogori~nom drve}u. Iz starih narodnih naziva mo`e se zaklju~iti da je ova polu parazitska biljka od davnina smatrana za lekovitu, a nekada su joj prepisivali i ~arobne mo}i. Druidi, keltski sve{tenici, po{tovali su je kao isceljuju}u biljku. Oni bi za vreme sve~anog rituala sekli imelu zlatnim srpom i kasnije koristili kao lek protiv razli~itih bolesti. U starim tekstovima navodi se kao lek protiv epilepsije, a to joj priznaju i kasniji autori. Danas se preporu~uje protiv histericnih napada.Stabljika je zeleno `uta, drvenasta, obla i dihotomski se grana. Listovi su debeli, ko`asti, zeleno `uti, po obodu celi i imaju 3-5 nerava. Ima odvojene mu{ke i `enske cvetove. Plod je bela, okrugla, so~na, prozirna bobica puna lepljive mase. Cveta od marta do maja, a radja od avgusta do novembra.Od po~etka oktobra do kraja decembra beru se i su{e listovi i tanje dr{ke. Slede}i period branja je od marta do aprila. Ovo napominjemo jer u ostalim mesecima biljka nema lekovito sdejstvo. Najbolja je imela sa topole, ali i sa bora ili vo}nih stabla. Plod imele je otrovan dok su dr{ka i list lekoviti.

Lekoviti deo biljke:
Prime}eno je da hemijski sastav i lekovitost zavise i od drveta doma}ina na kome imela `ivi. Tako da i hipotensivna svojstva nisu ista: najja~a su kod imela sa kru{ke, manje sa jabuke, a jo{ manje sa mu{mula.

Lekovito delovanje:
Imela dobro deluje protiv visokog krvnog pritiska i arterioskleroze, ali je jakog i neujedna~enog fiziolo{kog dejstva. Imela se daje u obliku raznih preparata, sama ili pome{anai sa drugim lekovima sli~nog dejstva. Imela pospe{uje rad ~itavog limfnog sistema u organizmu poma`u}i razmenu materija u njemu. Upra`njavanjem kure od imele oboleli od dijabetesa mogu se osloboditi svoje bolesti. Kod poreme}aja hormona takode je vrlo efikasna. Bolesnici s hroni~nim poreme}ajem metabolizma trebalo bi da uzimaju ~aj od imele svakodnevno u toku {est meseci.Deluje preventivno kod skleroze i {loga. Ako osoba to nije u~inila, a do udara ipak dodje, treba prvih {est nedelja posle toga piti po tri {olje na dan, slede}e tri nedelje dve, a poslednje nedelje po jednu {olju na dan, i to pola {olje pre, a pola {olje posle jela.
Ako hladan ~aj u{mr~emo u nos, zaustavlja se krvarenje nosa. Imela se smatra najboljim sredstvom za sr~ane tegobe i tegobe u krvotoku. U ovom pogledu pokazala se izvanredno. Ona sadr`i sastojke koji reguli{u krvni pritisak. Kao i glog, imela ni`i krvni pritisak povi{uje, a povi{en sni`ava. Tako se premoreno srce odmara, a prestaju sve nus pojave kod nenormalnog pritiska - valunzi, zujanje u u{ima, vrtoglavica i smetnje sa vidom.
Dnevno uzimanje tri {olje ~aja od imele koju smo potopili u hladnu vodu le~i sve bolesti srca, krvotoka i pritiska.
Za `ene je imela takode vi{estruko korisna jer umanjuje menstrualne tegobe,smanjuje izliv krvi naro~ito kod jakog krvarenja, kao i posle porodjaja. Tegobe vezane za klimaks, aritmija, lupanje srca, valunzi, strah, gu{enje, prolaze od imele.